Zorgvuldigheid centraal

Tekst Marc Notebomer Beeld LCH

De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt zich bezig met de kwaliteit en veiligheid van de aangeschafte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Zorgvuldigheid is waar het in de aanpak van VWS om draait. ‘De minister voor Medische Zorg is de afgelopen maanden meer dan vijftien keer in de Kamer geweest om verantwoording af te leggen.’

Karla van Rooijen ‘Het ministerie van VWS is beleidsmatig verantwoordelijk’

Aan het woord is Karla van Rooijen, plaatsvervangend directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van VWS. ‘Eind januari/begin februari komen er bij het ministerie van VWS af en toe signalen binnen uit de zorg dat bestellingen vertraagd raken en men inteert op de voorraad,’ vertelt ze. ‘Het ministerie meldt dit bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en springt in die specifieke situaties bij. Daarbij hebben we veel profijt gehad van de contacten die we hebben opgebouwd toen er tekorten dreigde door de brexit.’ Op 6 maart overlijdt in Nederland voor het eerst iemand aan het coronavirus. Van Rooijen: ‘VWS helpt de ziekenhuizen – die zichzelf ook al hadden georganiseerd om in te kopen – vanaf 6 maart actief met de inkoop van PBM en zorgt ook voor financiële garantstellingen. We werken vanaf dat moment ook nauw samen met GGD-GHOR en de ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Toen er vervolgens een massale run op PBM ontstond, heeft VWS alles in het werk gesteld om voorraden die nog in Nederland beschikbaar waren beschikbaar te krijgen voor de zorg.’ Op 18 maart komen de inkopers van diverse academische centra, NFU-bestuur en een aantal leveranciers met het idee om het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) te starten. Van Rooijen: ‘VWS steunt dit initiatief om de krachten te bundelen, maar vraagt op 19 maart wel om een open samenwerking en deelname van partijen zonder winstoogmerk. Op 23 maart startte de inkoop via het LCH.’

Garant Het ministerie is beleidsmatig verantwoordelijk voor het LCH. Van Rooijen: ‘We adviseren de minister en informeren de Kamer. En we bepalen of en hoeveel er wordt ingekocht, het verdeelmodel, de kwaliteitseisen, prijs, etcetera, en staan garant voor de kosten die gemaakt moeten worden. We hebben het miljard ruim overschreden als het gaat om voorfinanciering van aankopen van de PBM en bekostiging van het LCH.’ De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van PBM. ‘We zijn gewend om vanuit die scope te werken,’ aldus Van Rooijen, ‘en daardoor kennen we veel partijen die betrokken zijn bij PBM van leveranciers, inspectie, zorgpartijen. We kwamen wel in een andere rol omdat we ons eerder niet veel bezighielden met PBM en de inkoop ervan. Ook kregen wij de rol om zorgpartijen die niet gewend waren om met PBM te werken – laat staan in te kopen – in te wijden in deze wereld. De hele zorg is nu betrokken.’

Structuur en rust Hoe zit het met verantwoording? Van Rooijen: ‘Verantwoording leggen wij met name af richting de Tweede Kamer. De minister voor Medische Zorg is om die reden de afgelopen maanden meer dan vijftien keer in de Kamer. Daarnaast zijn er tientallen Kamervragen gesteld en zijn er de nodige Kamerbrieven gestuurd. Ook de media vraagt om verantwoording.’ ‘Er is enorm veel ingekocht,’ aldus Van Rooijen, ‘en dat moet op een goede manier worden verdeeld tegen een goede prijs. Daarnaast wordt nu bekeken hoe we op lange termijn invulling kunnen geven aan een ijzeren voorraad voor de zorg, een voorraad die gebruikt wordt als de nood echt aan de man is.’ Dat is een andere rol dan het ministerie de afgelopen maanden heeft gespeeld. ‘We moeten de reguliere paden weer zo veel mogelijk bewandelen. Dat is even wennen, maar ook goed dat we weer teruggaan naar meer structuur en rust.’ ◼

'We moeten weer zo veel mogelijk de reguliere paden bewandelen'

Deel dit artikel