woondeal Zuidelijke Randstad

Tijd om te investeren

Tekst Silvester Klaasman

Beeld Shutterstock

De gemeente Den Haag kampt met een groot gebrek aan woningen. Met de woondeal Zuidelijke Randstad moet daar iets aan worden gedaan, maar wethouder Wonen, Wijken en Welzijn Martijn Balster ziet het als een eerste stap. ‘De woondeal is een mooie intentieverklaring, maar het rijk moet wel over de brug komen!’

‘De woningnood is schrijnend’

In de woondeal Zuidelijke Randstad trekken rijk, provincie Zuid-Holland en gemeenten in de regio samen op om de woningbouwproductie te versnellen en de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren. Dat is hard nodig, met name in de hofstad. ‘Den Haag zit met meerdere uitdagingen,’ zegt Balster. ‘Er is sprake van absolute woningnood en een bizarre prijsontwikkeling. Tenslotte heeft Den Haag maar een beperkte een eigen grondpositie en is de ruimte schaars. Dat maakt ontwikkelen lastig. Binnenstedelijk ontwikkelen is complex en duur.’

‘Daarbij hebben Haagse woningcorporaties een zwakke financiële positie,’ aldus de wethouder. ‘Die situatie zorgt ervoor dat we zelf veel meer moeten doen om daadwerkelijk betaalbaar te bouwen. Vorig jaar vielen van de vierduizend woningen die we jaarlijks realiseren tussen de honderd en tweehonderd in de categorie sociale woningbouw. Terwijl de stad hard groeit en 50 procent van de nieuwe inwoners aanspraak maakt op een sociale woning.’

Daarom heeft de gemeente stevige ambities geformuleerd op het gebied van sociale woningbouw. ‘In het coalitieakkoord dat we in december 2019 hebben gesloten maken we daarvoor 50 miljoen euro vrij en tientallen miljoenen voor gebiedsontwikkelingen. Dat wordt bekostigd met de miljoenen die de verkoop van onze Eneco-aandelen oplevert (zo’n 675 miljoen euro, red.).’

Zuidwest Het afgelopen najaar maakte het kabinet bekend dat de komende jaren 2 miljard euro wordt geïnvesteerd om de woningmarkt vlot te trekken. ‘We hopen daar een deel van te krijgen,’ zegt Balster. ‘Maar daar zijn de problemen niet mee verholpen. Dat geld wordt uitgesmeerd over meerdere jaren. Er is ook discussie over waar het precies terecht gaat komen. We moeten afwachten hoe dat uitpakt.’

Den Haag is ook op zoek naar rijksmiddelen om de situatie te verbeteren in Den Haag Zuidwest’, zegt Balster. ‘Daar hebben we de ambitie om 10.000 woningen te verbeteren en 10.000 woningen toe te voegen. Ook willen we investeren in de sociale positie van mensen, in beter onderwijs en de aanpak van veiligheidsknelpunten. Ook in dat opzicht heeft het rijk zich bereidwillig getoond, maar concrete stappen zijn nog niet gezet.’

‘De woondeal zien we als een mooie intentieverklaring’, zegt de wethouder. ‘Maar het is wel zaak om de intenties ook te verwezenlijken, dat moet de komende tijd gebeuren. Het is geen goed teken dat het rijk de eerste drie kwartalen 14 miljard overhoudt op de begroting. Er moet juist geïnvesteerd worden. Dan zou ik zeggen: kom nu snel over de brug want de woningnood neemt echt heel schrijnende vormen aan.’ ◼

Deel dit artikel