Woondeal Regio Utrecht

Eerste stap naar gezond stedelijk leven

Tekst Silvester Klaasman

Beeld Shutterstock

Halverwege 2019 sloot het samenwerkingsverband van 16 Utrechtse gemeenten U16 de Woondeal Regio Utrecht. Samen kijken ze hoe ze verstedelijking hand in hand kunnen laten gaan met de ontwikkeling van recreatiegebieden en natuur.

‘Zorg dat je wonen, werken en recreëren zo veel mogelijk met elkaar verbindt’

‘We hebben vastgesteld dat we tussen nu en 2040 tussen de 105.000 en 140.000 woningen bij moeten bouwen,’ zegt Hans Adriani, wethouder Wonen van de gemeente Nieuwegein. ‘Dat moet worden gecombineerd met nieuwe werklocaties voor zo’n 80.000 tot 90.000 mensen. Ook is ruimte nodig voor de energietransitie, zijn er mobiliteitsknelpunten die moeten worden opgelost en zoeken we naar mogelijkheden voor natuur en recreatie. We zijn een enorme puzzel aan het leggen om te kijken hoe we deze ruimteclaims vormgeven. Binnenstedelijke ontwikkeling is complex: de vraag naar woonruimte is enorm en ondertussen stijgen de bouwkosten.’

Binnenstedelijk bouwen ‘Met de woondeal wordt erkend dat we als gemeenten, provincies en rijk samen moeten optrekken om deze uitdagingen het hoofd te bieden,’ vertelt Adriani. ‘Op het gebied van woonbeleid kiezen we ervoor om zo veel mogelijk binnenstedelijk te bouwen. Het liefst in de buurt van ov-knooppunten, zodat we zo min mogelijk vervoerspendels op gang brengen.’

‘Een tweede belangrijke pijler is hulp bij excessen op de woningmarkt. Dan gaat het bijvoorbeeld over betaalbaarheid, huisjesmelkerij en het opdelen van woningen in kleine hokjes. Obstakels die een gezonde woningmarkt verstoren.’

Leefbare wijken De woondeal faciliteert bovendien de ambitie voor “gezond stedelijk leven”. Adriani: ‘Dat betekent dat we niet alleen kijken naar stedelijke verdichting, maar ook hoe we verstedelijking hand in hand kunnen laten gaan met de ontwikkeling van recreatiegebieden en natuur. Als je binnenstedelijk ontwikkelt, doe dat dan niet monotoon met één product. Maar zorg juist dat je in zo’n gebied zo veel mogelijk wonen, werken en recreëren met elkaar verbindt. Doel is om leefbare wijken te ontwikkelen waarin de openbare ruimte uitnodigt tot bewegen, er voldoende groen is en luchtkwaliteit en geluidshinder binnen de normen blijven die we hebben afgesproken.’ ◼

Deel dit artikel